Η Ηγεσία σαν στόχος – Γίνε ο ηγέτης του μέλλοντος

Σχετικά με το πρόγραμμα

Η ηγεσία των νέων είναι η πρακτική των εφήβων να ασκούν εξουσία στον εαυτό τους ή στους άλλους.

Έχει αναπτυχθεί ως μια θεωρία της ανάπτυξης των νέων, στην οποία οι νέοι αποκτούν δεξιότητες και γνώσεις που είναι απαραίτητες για να οδηγήσουν τη συμμετοχή τους στην κοινωνία των πολιτών, τη μεταρρύθμιση της εκπαίδευσης και τις δραστηριότητες οργάνωσης της κοινότητας.

Περιεχόμενα προγράμματος

 • Πρωτοβουλία και Επιχειρηματικότητα
 • Η ουσία της ηγεσίας
 • Επιρροή και ηγεσία
 • Ηγετικές ικανότητες
 • Πρακτικές, δεσμεύσεις και συμπεριφορές που διέπουν υποδειγματικούς ηγέτες
 • Κρίση και λήψη αποφάσεων
 • Δημιουργικότητα μέσω καινοτόμων τεχνικών ανάπτυξης ιδεών
 • Σχεδιασμός σκέψης και επίλυση προβλημάτων
 • Αποτελεσματική προφορική και γραπτή επικοινωνία
 • Ομαδική εργασία / συνεργασία

Δομή προγράμματος

 • 3 ημέρες σε αίθουσα, 18 ώρες (3X6)
 • 4 ημέρες on line, 16 ώρες (4X4)

Οφέλη για τους συμμετέχοντες

Θα μάθουν δεξιότητες όπως ο καθορισμός στόχων, η επικοινωνία, η επίλυση προβλημάτων, η λήψη αποφάσεων, οι οποίες δεν είναι μόνο απαραίτητες για τους ηγέτες αλλά και για την επιτυχία στον σημερινό κόσμο.

Θα επιδείξουν υψηλότερες φιλοδοξίες σταδιοδρομίας, αυξημένη αυτοεκτίμηση και βελτιωμένα ποσοστά στην ολοκλήρωση γυμνασίου-πανεπιστημίου.

Τέλος, θα κατανοήσουν καλύτερα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν άλλοι νέοι δίνοντας νέες προοπτικές για τον τρόπο αντιμετώπισης αυτών των προβλημάτων.

eudaimonia